Římskokatolická farnost Ostrava-Poruba a Vřesina

Kontakt

Duchovní správce:
P. Pavel Marek
Adresa:
Nábřeží SPB 59/1, Ostrava-Poruba, 708 00
E-mail:
rkf.ostravaporuba@doo.cz
Telefon:
+420 739 094 869

Sociální sítě

Ohlášky

Slavnost Nejsvětější Trojice

- V pondělí je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka a ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin. Příští neděle je 10. nedělí v mezidobí
- Při sbírce na Diecézní Charitu se vybralo v Porubě 24 855 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary
- V sakristii se již zapisují úmysly na mše svaté do konce kalendářního roku
- Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu svatodušní vaječiny. Bylo to velmi krásné a pro naše vzájemné vztahy přínosné setkání. Zároveň chceme také moc poděkovat všem z Poruby i Vřesiny, kdo pomohli připravit včerejší slavnost biřmování. Byla to krásná duchovní vzpruha pro celou naši farnost. Odkaz na fotky bude později k dispozici na farních stránkách
- Dnes odpoledne v 15 hodin jsme zváni do farního kostela na Benefiční koncert k podpoře naší farnice Terezie Sladké a její misijní cesty do Namibie. Po koncertě od 17 hodin proběhne v předsálí Domu farnosti prezentace plánů rekonstrukce naší fary a možností zapojení farníků do pomoci s opravami
- Zítra v pondělí 5. června budou mít děti v Porubě poslední hodinu náboženství. První svaté přijímání bude letos v Porubě v neděli 18. 6. při mši svaté v 10:15
- Závěrečný táborák pro děti z malé scholy, malých a středních ministrantů a jejich rodiče se uskuteční ve čtvrtek 15. června po večerní mši svaté. Následující čtvrtek 22. června budou mít děti ještě společnou herní schůzku
- Z pátku 9. na sobotu 10. června proběhne ve Vřesině modlitební most. K zapsání se na službu při adoraci volejte p. Marii Kachlové: 737 672 636
- Na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách najdete oznam o Domu farnosti
- Tak jako v adventu, byli jsme i nyní požádání o pomoc při materiální sbírce pro ukrajinské rodiny. Seznam potravin a materiálu najdete na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách. Dary můžete nosit do kaple sv. Antonína v Porubě do příští neděle 11. června do 11:15. Děkujeme za vaši pomoc

Slavnost Seslání Ducha svatého

- V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, v úterý je památka sv. Zdislavy, ve středu svátek Navštívení Panny Marie, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze a v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští neděli oslavíme slavnost Nejsvětější Trojice
- Při sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti se vybralo v Porubě 17 195 Kč. Dnešní sbírka je na diecézní Charitu. Pán Bůh zaplať za vaše dary
- V sakristii se již zapisují úmysly do konce kalendářního roku
- Dnes odpoledne se můžeme setkat při svatodušní vaječině. Začneme v 15 hodin májovou pobožností ve farním kostele a poté se přesuneme do Domu farnosti. S sebou si přineste vajíčka, případně malou buchtu či něco slaného k zakousnutí
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a výjimečně už od 16 hod. bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši svaté bude společná adorace s možností zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace
- Místo sobotní ranní mše svaté proběhne v 10 hodin ve Vřesině mše svatá s udílením svátosti biřmování. Všichni jste zváni ke společné liturgii s o. biskupem a k připomínce 25. výročí posvěcení Vřesinského kostela
- Květen je měsícem Panny Marie. Májové pobožnosti budou v Porubě ještě dnes v 15 hodin a v úterý v 17:35, ve Vřesině dnes po mši svaté
- Příští neděli 4 června v 15 hodin jsme zváni do farního kostela na Benefiční koncert k podpoře naší farnice Terezie Sladké a její misijní cesty do Namibie. Po koncertě od 17 hodin proběhne v předsálí Domu farnosti prezentace plánů rekonstrukce naší fary a možností zapojení farníků do pomoci s opravami
- Z pátku 9. na sobotu 10. června proběhne ve Vřesině modlitební most. K zapsání se na službu při adoraci volejte p. Marii Kachlové – 737 672 636
- Na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách najdete oznam o Domu farnosti
- Tak jako v adventu, byli jsme i nyní požádání o pomoc při materiální sbírce pro ukrajinské rodiny. Seznam potravin a materiálu najdete na nástěnkách a v příspěvku na farních stránkách. Dary můžete nosit do kaple sv. Antonína v Porubě do neděle 11. června. Děkujeme za vaši pomoc
- Bohoslovci Olomouckého semináře se denně modlí za farnosti moravských diecézí. Dnes se modlí za naši farnost. Vzpomeňme na ně v modlitbě i my

7. neděle velikonoční

- V pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze a příští neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého
- Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Příští neděli proběhne sbírka na diecézní Charitu. Děkujeme za vaše dary
- Ode dneška se zapisují úmysly na 2. pololetí roku
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele poslední příprava na biřmování. V sobotu v 19:30 proběhne v Porubě v kostele nácvik na biřmování. Samotné biřmování pak je ve Vřesině v sobotu 3. června v 10 hodin. Všichni jste zváni ke společné liturgii s o. biskupem a k připomínce 25. výročí posvěcení Vřesinského kostela
- I v tomto týdnu se budeme po mši svaté modlit za maturanty. Pamatujme na všechny, které v těchto dnech čekají studijní i životní zkoušky
- Tuto sobotu budeme při večerní mši svaté slavit svatodušní vigilii s udělováním svátosti eucharistie našim katechumenům. Začátek je ve 20:30. Jako dřívější možnost lze využít mši svatou v 16 hodin v kapli fakultní nemocnice
- Příští neděli se můžeme opět setkat při svatodušní vaječině. Začneme v 15 hodin májovou pobožností ve farním kostele a poté se přesuneme do Domu farnosti. S sebou si přineste vajíčka, případně malou buchtu či něco slaného k zakousnutí
- Děkujeme všem, kdo se zúčastnili poutě na sv. Hostýn. Přimlouvali jsme u Panny Marie o Boží požehnání pro naše nemocné i celou naši farnost. Pár fotek z pouti naleznete na Facebooku farnosti, kam se lze dostat i z farních stránek
- Květen je měsícem Panny Marie. Májové pobožnosti jsou v Porubě v úterý, ve čtvrtek a v neděli 25 minut přede mší svatou a v pátek po mši svaté. Ve Vřesině jsou májové ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. Tuto neděli nebude V Porubě výjimečně májová pobožnost přede mší, ale v 15 hodin před vaječinou
- Jedním z hlavních úkolů církve jsou misie. Máme to štěstí, že z naší farnosti se na misijní působení v Africké Namibii připravuje Terezie Sladká. Podpořit její cestu můžete v neděli 4. června v 15 hodin při benefičním koncertě ve farním kostele
- V lednu příštího roku by měla odstartovat rozsáhlá rekonstrukce zbylých pater naší fary. Abyste se mohli seznámit s plánovanými opravami, v neděli 4. června po benefičním koncertě v 17 hodin proběhne v předsálí Domu farnosti prezentace plánů a možností zapojení farníků do pomoci, abychom mohli ušetřit náklady
- Stále je aktuální výzva o Domu farnosti, kterou lze najít na nástěnkách a v samostatném příspěvku na farních stránkách

6. neděle velikonoční

- V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek. Mše svaté budou v Porubě v 18 hodin a ve Vřesině v 17 hodin. Od pátku začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, v sobotu je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze a příští neděle je 7. nedělí velikonoční
- Příští neděli proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Od zítřka se budeme po mši svaté modlit za maturanty. Pamatujme na všechny, které v těchto dnech čekají studijní i životní zkoušky
- Tuto středu 17. května pojedeme na Svatý Hostýn. Zbývají už jen poslední místa, cena je 250 kč na osobu. Odjezdy autobusu jsou v 6:30 z Vřesiny, 6:40 z Krásného Pole, v 6:50 z Pustkovce vždy od kostela, v 7 hodin z Poruby ze zastávky Nábřeží
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Květen je měsícem Panny Marie. Májové pobožnosti jsou v Porubě v úterý, ve čtvrtek a v neděli 25 minut před začátkem mše svaté a v pátek po mši svaté. Ve Vřesině jsou májové ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté
- Velké poděkování patří všem, kdo se zúčastnili, a především připravili pondělní pouť do Starého Bohumína. Ač bylo chladněji, bylo nás hodně a společně jsme mohli vyprošovat Boží požehnání našim rodinám i celé farnosti. Děkujeme
- Úmysly na 2. pololetí roku se začnou zapisovat příští neděli 21. května v Porubě před i po mších svatých, ve Vřesině od 8 hodin v kostele
- V sobotu 27. května budeme při večerní mši svaté slavit svatodušní vigilii s udělováním svátosti eucharistie našim katechumenům. Začátek bude ve 20:30. Jako dřívější možnost lze využít mši svatou v 16 hodin v kapli fakultní nemocnice
- Jedním z hlavních úkolů církve jsou misie. Máme to štěstí, že z naší farnosti se na misijní působení v Africké Namibii připravuje Terezie Sladká. Abychom mohli její cestu podpořit, připravuje pro nás na neděli 4. června v 15 hodin Benefiční koncert ve farním kostele, na který jsme srdečně zváni
- Letos se můžeme opět setkat při svatodušní vaječině. Začneme v neděli 28. května v 15 hodin pobožností ve farním kostele a poté se přesuneme do Domu farnosti. S sebou si přineste vajíčka, případně malou buchtu či něco slaného k zakousnutí
- Zamyšlení nad osudem Domu farnosti a slovo předsedy spolku naleznete na stránkách v příspěvku: Zamyšlení se nad osudem Domu Farnosti

5. neděle velikonoční

- Příští neděle je 6. nedělí velikonoční
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Ve sbírce na DMS fond se vybralo celkem 130 369 Kč. Velké Pánbůh zaplať za všechny vaše příspěvky
- Zítra, v pondělí 8. května vyrazíme na pouť rodin naší farnosti. Společně půjdeme do poutního kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. Trasa je dlouhá téměř 12 km, převážně po cyklostezce kolem Odry, vhodná i pro kočárky. Připojit se dá také cestou, kdy je dobré se ozvat na telefonní číslo uvedené na plakátku, anebo dorazit přímo na místo, kde bude ve 14 hodin společná mše svatá. Bližší informace jsou na nástěnce a na farních stránkách
- Květen je měsícem Panny Marie. Májové pobožnosti jsou v Porubě v úterý, ve čtvrtek a v neděli 25 minut před začátkem mše svaté a v pátek po mši svaté. Ve Vřesině jsou májové ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté
- Z pátku 12. na sobotu 13. května proběhne ve Vřesině modlitební most. Zapisovat se na službu při adoraci můžete ve Vřesině u zpovědnice, anebo kontaktovat p. Marii Kachlovou na tel. čísle: 737 672 636
- Ve středu 17. května pojedeme opět na Svatý Hostýn. Zapisovat se na společnou cestu autobusem můžete v sakristii, cena je 250 kč na osobu. Odjezdy autobusu jsou 6:30 z Vřesiny, 6:40 z Krásného Pole, v 6:50 z Pustkovce vždy od kostela, a v 7 hodin z Poruby ze zastávky Nábřeží
- Úmysly na 2. pololetí roku se začnou zapisovat v neděli 21. května v Porubě před i po mších svatých, ve Vřesině od 8 hodin v kostele
- Již dopředu upozorňujeme, že v sobotu 27. května začne večerní mše svatá v Porubě výjimečně až ve 20:30 a půjde o prodlouženou svatodušní vigilii s udělováním svátosti eucharistie našim katechumenům. Jako dřívější možnost lze využít mši svatou v 16 hodin v kapli fakultní nemocnice

4. neděle velikonoční

- Dnešní neděle je dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu. V úterý je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, ve středu svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů a v sobotu památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle je 5. nedělí velikonoční
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Dnes je poslední den, kdy můžete přispět buď do kasičky za lavicemi nebo na účet farnosti pod variabilním symbolem 1996 do každoroční sbírky na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. Výše příspěvku je 250 Kč na osobu od 19 let. Pánbůh zaplať za vaše příspěvky
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši svaté bude společná adorace s možností svaté zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace. V sobotu bude ve farním kostele ranní mše svatá v 8 hodin
- Květen je měsícem Panny Marie. Letos budou májové pobožnosti v Porubě pouze v úterý, ve čtvrtek a v neděli 25 minut před začátkem mše svaté a v pátek po mši svaté. Ve Vřesině budou májové ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. Výjimkou bude tato středa a pátek, kdy májové nebudou kvůli adoraci
- V pondělí 8. května se uskuteční tradiční pouť rodin farnosti. Společně půjdeme do poutního kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. Trasa je dlouhá téměř 12 km, připojit se dá i cestou, anebo dorazit přímo na místo, kde bude ve 14 hodin společná mše svatá. Bližší informace jsou na plakátku a webu farnosti
- Z pátku 12. na sobotu 13. května proběhne ve Vřesině modlitební most. Zapisovat se na službu při adoraci můžete ve Vřesině u zpovědnice, anebo kontaktovat p. Marii Kachlovou na tel. čísle 737 672 636
- Ve středu 17. května pojedeme opět na Svatý Hostýn. Zapisovat se na společnou cestu autobusem můžete v sakristii, cena je 250 kč na osobu
- Vzadu jsou k rozebrání letáčky informacemi o moravských kněžích, kteří se stali oběťmi komunistického pronásledování. Vzpomeňme na tyto umučené Boží služebníky v modlitbě

3. neděle velikonoční

- V úterý je svátek sv. Marka, evangelisty a v sobotu svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je 4. nedělí velikonoční – nedělí Dobrého Pastýře
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování. Připomínáme také, že udílení svátosti biřmování bude v sobotu 3. června v 10 hodin při mši svaté ve Vřesině. Zároveň si při této slavnosti připomeneme 25. výročí posvěcení filiálního kostela sv. Antonína Paduánského ve Vřesině
- Děkujeme za vaše dary při sbírce minulou neděli na potřeby našeho kostela a farnosti. Vybralo se v Porubě 20 780 Kč a ve Vřesině 8 945 Kč. Zároveň je možné do konce dubna přispět buď do kasičky za lavicemi nebo na účet farnosti pod variabilním symbolem 1996 do každoroční sbírky na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. Výše příspěvku je 250 Kč na osobu od 19 let
- Od minulé neděle máme nové farní internetové stránky. Postupně se ještě budou upravovat a doplňovat, proto děkujeme za trpělivost. Moc děkujeme všem, kdo se podíleli na jejich uvedením do provozu
- V pondělí 8. května se uskuteční tradiční pouť rodin. Bližší informace o místě a časech oznámíme příští neděli
- Salesiáni Dona Bosca zvou na seminář Otcovo srdce, který je zaměřen na zakoušení Boží Otcovské lásky k člověku. Je velmi prospěšný těm, kdo mají životní krizi, těžkosti, anebo potřebují povzbudit ve svém duchovním a životním úsilí. Více informací o akci i odkaz na přihlášku je na plakátku
- Jen po mši v 10:15 - Prosíme rodiče, aby povzbudili své děti ke společnému zpěvu vpředu při svatém přijímání během mše svaté v 10:15. Můžete přijít dopředu s nimi

2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)

- Dneškem končí Velikonočního oktáv. Příští neděle je 3. nedělí velikonoční
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi vynesla 6 514 Kč. Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Zároveň je možné až do konce dubna přispět buď do kasičky za lavicemi nebo na účet farnosti pod variabilním symbolem 1996 do každoroční sbírky na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. Výše příspěvku je 250 Kč na osobu od 19 let. Pokud byste chtěli za tento (či jakýkoli jiný) příspěvek vystavit potvrzení o daru, obraťte se na o. Pavla. Potvrzení z minulého týdne jsou již k vyzvednutí v sakristii
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Od dnešního dne máme nový vzhled farních internetových stránek. Moc děkujeme všem, kdo strávili spoustu času vytvořením i uvedením do provozu
- Dnes odpoledne v 16 hodin jste zváni do Vřesiny na Jarní koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava
- Prosíme rodiče, aby povzbudili své děti ke společnému zpěvu vpředu při přijímání na mši svaté v Porubě v 10:15. Můžete přijít dopředu s nimi

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

- Dneškem jsme vstoupili do Velikonočního oktávu. Zítra na Velikonoční pondělí jsou mše svaté pouze ráno v Porubě v 8 a ve Vřesině v 9 hodin. Příští neděle je 2. nedělí velikonoční, nedělí Božího milosrdenství
- Dnes není příprava na biřmování
- Dnešní sbírka je na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. Výše příspěvku je stále 250 Kč na osobu od 19 let. Pokud nemůžete přispět dnes, bude možné přispět do konce dubna do pokladničky vzadu za lavicemi. Zároveň je možné vystavit za tento (i jakýkoli jiný) příspěvek potvrzení o daru. V takovém případě můžete částku vložit buďto na účet farnosti s variabilním symbolem 1996, nebo ji dát fyzicky do obálky spolu se jménem a adresou. Obálky jsou k dispozici v sakristii. Děkujeme za vaši podporu. Příští neděli proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
- Děkujeme všem za přípravu a organizaci velikonoční dílny minulou neděli. Věříme, že i díky této aktivitě jsou vaše Velikonoce pestřejší
- Chtěli bychom také moc poděkovat vám všem za nádherné prožití hlavních Velikonočních svátků. Především patří velký dík vám, kdo jste jakkoli přispěli svými silami – ať už úklidem, výzdobou, zpěvem, hrou na nástroje, službou u oltáře i v sakristii a spoustou hodin obětovaných nácvikům a přípravám. Mládeži navíc patří dík za službu zpěvu v katedrále na Zelený čtvrtek. Vážíme si vašeho úsilí a Bůh jej určitě jednou odmění na věčnosti. Velmi děkujeme i vám, kdo jste hojně využili příležitostí ke svátosti smíření a byli jste přítomni na všech liturgiích. Můžeme tak společně prožívat krásné Velikonoce
- V neděli 16. dubna jste v 16 hodin zváni do Vřesiny na jarní koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava

Květná - pašijová neděle

- Dneškem jsme vstoupili do Svatého týdne. Pořad bohoslužeb a obřadů je k dispozici na nástěnkách, stránkách farnosti a ve Farní rodině spolu s příležitostmi ke svaté zpovědi. Prosíme, povzbuďte k ní také své děti. Připomínáme, že na Velký pátek se zpovídat nebude. Na Zelený čtvrtek je v katedrále v 9 hodin mše svatá se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků. Letos bude zpívat naše schola. V tento den vás prosíme o modlitbu za vytrvalost nás kněží a nová povolání. Příští neděli oslavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně
- Příští neděli proběhne sbírka na DMS fond, z něhož diecéze financuje platy duchovních a pastoraci v diecézi. V minulém roce se příspěvky vybíraly do zvláštní kasičky, letos o. biskup uvolnil k tomuto účelu sbírku Velikonoční neděle. Výše příspěvku je stále 250 Kč na osobu od 19 let. Děkujeme za vaše dary. Obnos z kasičky u Božího hrobu bude zaslán na potřeby chrámů ve Sv. zemi
- Dnes od 15 hodin proběhne velikonoční dílna v Domě farnosti. Budou se plést tatary, zdobit perníčky i přinesená vyfouklá vajíčka. Zakoupením kávy bude navíc možné podpořit projekt Mental Café, známý z farního plesu
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování. Příští týden nebude
- Moc děkujeme všem, kdo jste včera pomohli s předvelikonočním úklidem v Porubě i ve Vřesině. Nyní můžeme Velikonoce prožít v krásně čistém prostředí
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- V sakristii se můžete zapisovat na noční bdění v Getsemanech na Zelený čtvrtek
- V neděli 16. dubna v 16 hodin jste zváni do Vřesiny na jarní koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Ostrava
- Příští neděli budeme v závěru mší svatých žehnat přinesené pokrmy

5. neděle postní

- V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je Květnou (pašijovou) nedělí
- Minulou neděli se při sbírce na potřeby našeho kostela a farnosti vybralo v Porubě 20 249 Kč a ve Vřesině 6 901 Kč. Pánbůh zaplať za všechny vaše dary, kterými naši farnost podporujete
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- V měsíci dubnu připadá 1. pátek na Velký pátek. Proto jej nahradíme tento pátek. Dopoledne navštívíme nemocné a už od 16 hodin bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Při mši svaté bude udílena svátost nemocných. Po mši svaté adorace nebude. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin a při mši svaté bude také udílena svátost nemocných. Po mši svaté už adorace nebude
- Tuto sobotu 1. dubna proběhne velký předvelikonoční úklid jak v Porubě, tak ve Vřesině. Přijďte, prosím, ať máme na Velikonoce krásně čisto. Ve Vřesině se začne v 8:30, v Porubě po ranní mši svaté v 8:45
- Příští neděli 2. dubna proběhne tradiční velikonoční dílna, která začne v Domě farnosti v 15 hodin. Bude možné uplést si vlastní tatar, ozdobit perníčky a nazdobit vyfouklá vajíčka, která si přineste. Letos bude navíc možné zakoupit si výbornou kávu a podpořit tak projekt Mental Café, kteří byli i na farním plese
- Moc děkujeme všem kdo připravili a zúčastnili se včerejší duchovní obnovy v naší farnosti. Dnes odpoledne ještě proběhne v Pustkovci duchovní obnova pro muže. Více informací je na plakátku
- Valná hromada Kostelní jednoty Vřesina se minulou neděli usnesla, že vzhledem k pokračující válce na Ukrajině zůstane Domeček i nadále k dispozici rodinám, jež utekly z okupovaného Mariupolu
- Při Misijním koláči se minulou neděli vybralo na Misie krásných 18 101 Kč. Děkujeme všem, kdo napekli buchty a koláčky, a také těm, kdo přispěli
- Vzadu je připraven rozpis svátostí smíření v předvelikonočním týdnu a pořad bohoslužeb během Velikonoc. Už dopředu avizujeme, že letos se nebude v Porubě zpovídat na Velký pátek dopoledne, jak tomu bývalo zvykem. Místo toho je připraven blok zpovědí na Zelený čtvrtek během adorace v Getsemanech
- Rodiče malých ministrantů prosíme, aby vedoucím nahlásili děti na víkendovku

4. neděle postní [Laetare - radostná]

- V pondělí oslavíme slavnost sv. Josefa, přesunutou z dnešní neděle. Mše svaté budou v Porubě v 18 a ve Vřesině v 17 hodin. V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá z této slavnosti bude pouze v Porubě ráno v 8 hodin. Večerní mše svatá bude z nadcházející neděle. V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 5. nedělí postní
- Dnešní sbírka je na potřeby našeho kostela a farnosti. Děkujeme za všechny vaše dary, kterými naši farnost podporujete
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Zveme vás na další Hovory o víře, které budou ve středu v 18:45 v suterénu fary
- Moc děkujeme všem kdo připravili a zúčastnili se Modlitebního mostu ve Vřesině, spojeného s akcí 24 hodin pro Pána
- Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty, která se uskuteční dnes v 16 hodin v sále nad hasičskou zbrojnicí. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
- Srdečně vás zveme na dvě postní duchovní obnovy. První se uskuteční v našem farním kostele příští sobotu 25. března a je určena všem zájemcům. Zapisovat se na oběd můžete do úterý v sakristii nebo na farních stránkách. Druhá obnova pro muže bude v neděli 26. března v Pustkovci. Více informací je na plakátcích
- Dnes probíhá tradiční MISIJNÍ KOLÁČ, jehož výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Děkujeme všem ochotným hospodyňkám i pekařům za napečení koláčků či buchet. Před kostelem si můžete nabídnout a přispět na misie
- Příští neděli zveřejníme rozpis svátostí smíření v předvelikonočním týdnu a pořad bohoslužeb během Velikonoc. Už dopředu avizujeme, že letos se nebude v Porubě zpovídat na Velký pátek dopoledne, jak tomu bývalo zvykem. Místo toho nabídneme blok zpovědí na Zelený čtvrtek během adorace v Getsemanech
- Svátost nemocných budeme udělovat ve Vřesině ve středu 29. a v Porubě v pátek 31. března při večerní mši svaté. Před tím bude rozšířená možnost svátosti smíření
- V sobotu 1. dubna proběhne velký předvelikonoční úklid farního kostela. Přijďte, prosím, ať máme na Velikonoce krásně čisto. Začneme po ranní mši svaté v 8:45
- Příští víkend dojde ke změně času ze zimního na letní. Proto na mši nezaspěte!

3. neděle postní

- V pondělí si připomeneme 10 výročí zvolení papeže Františka. Vzpomeňme na něj v modlitbě, aby mu Bůh dal sílu a moudrost pro další vedení církve. V postní době probíhají křížové cesty v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 4. nedělí postní, nedělí radostnou
- Příští neděli proběhne sbírka na potřeby našeho kostela a farnosti
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Ve Vřesině probíhá každý měsíc Modlitební most – aktivita, při níž je 24 hodin otevřen kostel pro osobní modlitbu. V měsíci březnu spojíme tuto aktivitu s akcí 24 hodin pro Pána, kdy bude po celý čas v kostele vystavena Nejsvětější svátost. Akce proběhne od pátku 17. března od 7 hodin ráno do soboty 18. března do 7 hodin. Chcete-li se zapojit do adorační služby, která je po jednotlivých hodinách, vzadu na nástěnce je kontakt na paní Kachlovou, která službu zaštiťuje
-Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty, která se uskuteční příští neděli 19. března v 16 hodin v sále nad hasičskou zbrojnicí. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
- Srdečně vás zveme na dvě postní duchovní obnovy. První se uskuteční v našem farním kostele v sobotu 25. března a je určena všem zájemcům. Zapisovat se na oběd můžete v sakristii nebo na farních stránkách. Druhá obnova proběhne v neděli 26. března v Pustkovci a je určena mužům. Více informací je na plakátcích
- Mladí ve věku 15–20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI, který nabízí prostor pro poznávání a prohloubení víry, možnost sdílení a povzbuzení při řešení životních otázek v kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebudou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích
- Příští neděli proběhne tradiční MISIJNÍ KOLÁČ, jehož výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Prosíme všechny ochotné a schopné hospodyňky či pekaře o napečení koláčků nebo buchet. Přinášet je můžete v Porubě před kteroukoli mší svatou do kaple sv. Antonína a ve Vřesině přede mší do ministrantské místnosti

2. neděle postní

- V postní době probíhají křížové cesty v Porubě vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou také ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 3. nedělí postní
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Ve středu výjimečně nebudou Hovory o víře
- V sakristii jsou k dispozici postní pokladničky. Chcete-li během postní doby ušetřit nějakou částku pro potřebné, můžete si kasičku v sakristii vyzvednout. Účel i odeslání peněz na něj si zajišťuje každý osobně
- Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty sv. Antonína Paduánského, která se uskuteční v neděli 19. března v 16 hodin v sále nad hasičskou zbrojnicí. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
- Ve Vřesině probíhá každý měsíc Modlitební most – aktivita, při níž je 24 hodin otevřen kostel pro osobní modlitbu. V měsíci březnu spojíme tuto aktivitu s akcí 24 hodin pro Pána, kdy bude po celý čas v kostele vystavena Nejsvětější svátost. Akce proběhne od pátku 17. března od 7 hodin ráno do soboty 18. března do 7 hodin. Zapisovat se na adorační službu můžete ve Vřesině kostele u zpovědnice
- Srdečně vás zveme na dvě postní duchovní obnovy. První se uskuteční v našem farním kostele v sobotu 25. března a je určena všem zájemcům. Druhá proběhne v neděli 26. března v Pustkovci a je určena mužům. Více informací je na plakátcích
- Mladí ve věku 15–20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI, který jim nabídne prostor pro poznávání a prohloubení své víry, možnost sdílet se a povzbudit se při řešení životních otázek v kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebudou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích
- Děti a středoškolská mládež v Ostravě mají v tomto týdnu jarní prázdniny. Proto nebude náboženství, schůzky a čtvrteční mše svatá nebude se zaměřením pro děti. Dětem, rodičům i učitelům přejeme, aby si odpočinuli a nabrali nových sil

1. neděle postní

- Ve středu jsme vstoupili do postní doby, v níž se připravujeme na Velikonoce. Pokud jste se nemohli účastnit mše na Popeleční středu, můžete přijmout popelec ještě dnes po mši svaté. Křížové cesty probíhají v Porubě v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu v 16:30 a v neděli po mši svaté. V sobotu jsou také ve farním kostele ranní mše svaté v 8 hodin. Příští neděle je 2. nedělí postní
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Při sbírce minulou neděli na Svatopetrský Haléř se vybralo v Porubě 18 685 Kč a ve Vřesině 8 035 Kč. Velké Pánbůh zaplať za vaše dary
- Tento pátek je 1. pátkem v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné a od 16:30 bude v Porubě příležitost ke svátosti smíření a tiché adoraci. Po mši svaté bude společná adorace s možností svaté zpovědi. Ve Vřesině budeme zpovídat během tiché adorace ve středu od 16 hodin. Po mši svaté bude společná adorace
- V sakristii jsou k dispozici postní pokladničky. Chcete-li během postní doby ušetřit nějakou částku pro potřebné, můžete si kasičku v sakristii vyzvednout. Účel i odeslání peněz na něj si zajišťuje každý osobně
- Všichni jste srdečně zváni na Valnou hromadu Kostelní jednoty sv. Antonína Paduánského, která se uskuteční v neděli 19. března v 16 hodin. Místo se upřesní. Budeme se zabývat vývojem situace v Domečku a dalšími aktivitami, které nás v tomto roce čekají. Máte-li zájem se dozvědět aktuality nebo se přímo aktivně zapojit, určitě přijďte
- Naše biskupství nabízí postní výzvu v podobě modlitby na konkrétní úmysly. Obsahem výzvy je četba evangelia daného dne, modlitba desátku na daný úmysl a modlitba na úmysl sv. otce. Listy s rozepsanými úmysly jsou k rozebrání vzadu

7. neděle v mezidobí

- V týdnu vstoupíme do postní doby Popeleční středou. Je to den přísného postu od masa a máme si také něco odříct z lásky ke Kristu, abychom dobře vstoupili do doby duchovní přípravy na Velikonoce. Na Popeleční středu jsou mše svaté v Porubě v 6:30 a v 18 hodin, ve Vřesině v 17 hodin. Začínají také křížové cesty v Porubě vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:45, ve Vřesině ve středu přede mší svatou a v neděli po mši svaté. V postní době jsou také ranní mše svaté v sobotu v 8 hodin v Porubě. Příští neděle je 1. nedělí postní
- Dnes v 19:30 je ve farním kostele další příprava na biřmování
- Při sbírce minulou neděli na potřeby našeho kostela a farnosti se vybralo v Porubě 21 190 Kč a ve Vřesině 9 960 Kč. Dnešní sbírka je na Svatopetrský Haléř. Velké Pánbůh zaplať za všechny vaše dary
- Chtěl bych moc poděkovat všem, kdo se zúčastnili, a především kdo připravili včerejší farní ples. Bylo to velmi krásné a milé setkání, při němž jsme se pobavili a zároveň povzbudili v náročné době, kterou prožíváme. Prosíme dobrovolníky, kteří by pomohli s úklidem po plese, aby přišli do Domu farnosti v 11:15. Díky
- Ve středu proběhnou v suterénu fary další Hovory o víře, tentokrát v 19 hodin
- Tento pátek 24. února uplyne rok od začátku války na Ukrajině. Proto se v tento den budeme po mši svaté ve farním kostele modlit za mír při společné adoraci. Můžeme na tento úmysl obětovat také půst na Popeleční středu
- Olomoucké Centrum mládeže Archa nabízí dětem od 8 do 14 let možnost prožít jarní prázdniny na křesťanském táboře v Rajnochovicích. Více informací najdete vzadu na plakátku